VOORWAaRDEN Yogaopleidingen


Voorwaarden van Yogaschool Noord, gevestigd  te (1021 EZ) Amsterdam aan de Nachtegaalstraat 157  en de Plotterstraat 24 (1033 RX) en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61336726.

 

E-mail: info@yogaschoolnoord.nl

Website: www.yogaschoolnoord.nl

 

Inschrijfvoorwaarden Yogaschool Noord opleidingen

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor alle opleidingen van Yogaschool Noord. Hier vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding.

 

1. Aanbod

Yogaschool Noord brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;

 • wanneer de opleiding start;
 • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Yogaschool Noord. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van Yogaschool Noord, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;

2. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de student die de opleiding afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en Yogaschool Noord, die de opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden opleidingsdagen. Een opleiding kan bestaan uit meerdere modules, gezamenlijk vormen deze modules dan een opleiding.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding, inclusief de periode van eventuele herexamens en ‘update-dagen’. Yogaschool Noord gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Yogaschool Noord draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering voor opleidingsdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van Yogaschool Noord verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde Yogaschool Noord, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Yogaschool Noord zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

 

3. Inschrijving, bedenktijd en annulering

3.1

Door een inschrijving voor een opleiding van Yogaschool Noord gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website www.yogaschoolnoord.nl. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Yogaschool Noord uw inschrijving heeft ontvangen en Yogaschool Noord de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

 

3.2

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Yogaschool Noord de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels een mail naar info@yogaschoolnoord.nl , en het eventueel al ontvangen lespakket (manuals) onbeschadigd en aangetekend aan Yogaschool Noord retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening en risico; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Yogaschool Noord een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. Indien reeds ontvangen manuals niet door YSN retour worden ontvangen dan zal door Yogaschool Noord de actuele consumentenprijs daarvan aan u worden doorbelast.

 

3.3

Tot 14 dagen na de (schriftelijke of digitale) bevestiging van uw inschrijving, kunt u de overeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering van de opleiding na twee weken na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de opleiding bent u annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door Yogaschool Noord is ontvangen.

 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het totale lesgeld met een minimum van € 100,-;
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: het totale lesgeld en examengeld.

3.4

Indien de opleiding al gestart is kan de opleiding niet meer geannuleerd worden.

 

3.5

Indien na inschrijving, maar uiterlijk twee weken voordat de opleiding start, blijkt dat u alsnog bent verhinderd om een opleidingsdag(en) te volgen en u de opleiding niet wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid om de opleiding naar een, vooralsnog onbekende datum, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt Yogaschool Noord € 100,- administratiekosten in rekening.

 

3.6

Annulering op grond van een langdurige zware blessure of ziekte is mogelijk. In dit geval dient een medische verklaring van een dokter of behandelend arts overlegd te worden. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt Yogaschool Noord € 100,- administratiekosten in rekening.

 

4. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan een opleiding van Yogaschool Noord, tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Bij de meeste opleidingen dient u een eindopdracht te maken. Hiervoor dient u te beschikken over een computer.

 

5. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld vindt u op de website van Yogaschool Noord. Alle betalingen dienen telkens uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op de op de factuur aangegeven bankrekening. De (eerste termijn) betaling dient altijd voordat de opleiding start voldaan te zijn.

Yogaschool Noord garandeert u dat uw lesgeld en examengeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Yogaschool Noord zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Yogaschool Noord gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente wordt in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Yogaschool Noord het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Yogaschool Noord de toezending studiematerialen stopzetten, toegang tot de opleidings- en examendagen weigeren of uw eventuele diploma ongeldig verklaren. Indien Yogaschool Noord een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en examengeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Nadat uw verplichtingen zijn nagekomen zal Yogaschool Noord u in overleg een nieuwe opleidingsdata aanbieden.

 

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld, examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever of een derde de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. Yogaschool Noord is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een betalingsachterstand enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening. Voor Yogaschool Noord ontstaan eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat een door Yogaschool Noord verzonden factuur betaald is.

 

6. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. Indien u de opleiding tussentijds beëindigt, heeft u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 

7. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door Yogaschool Noord. Het kan voorkomen dat er sprake is van ‘onder-inschrijving’ of ‘over-inschrijving’. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze onderwijs te verzorgen. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om na inschrijving de indeling van de opleidingen, plaats, locatie, datum en tijd aan te passen, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de ingeschreven studenten. Indien u het niet eens bent met de gewijzigde indeling heeft u het recht om uw opleiding kosteloos te beëindigen. Indien een opleiding door Yogaschool Noord wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving, krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over en wordt het eventuele reeds betaalde les- en examengeld geretourneerd. Als u zich inschrijft voor een andere opleiding dan wordt het reeds betaalde bedrag met de kosten van de andere opleiding verrekend. Bij ziekte en/of verhindering van een Yogaschool Noord Team doet Yogaschool Noord er alles aan om voor gelijkwaardige en tijdige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Yogaschool Noord studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De opleidingsdag zal dan opnieuw worden ingepland. Een dergelijk incident geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden. In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale lessen verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

  

8. Gezondheidsrisico’s

U moet zich voor aanvang van een opleiding realiseren dat in het algemeen yoga/sport - activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen. Uw deelname aan activiteiten van Yogaschool Noord zijn op eigen risico. Indien Yogaschool Noord twijfels heeft omtrent uw fysieke en/of psychische capaciteiten, mag Yogaschool Noord altijd een adequate medische verklaring van u verlangen. Nadat Yogaschool Noord kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in overleg met u bepaald worden of het starten met de opleiding of voortzetting ervan mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert is Yogaschool Noord uiteindelijk bevoegd om zelfstandig een beslissing te nemen. Indien Yogaschool Noord bepaalt dat u niet (verder) mag deelnemen aan de opleiding, wordt het (resterende) les- en examengeld aan u terugbetaald.

 

10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteurs- en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal, zoals (digitale) info en manuals , berusten bij Yogaschool Noord (voor zover van toepassing). Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk en kosteloos door Yogaschool Noord vervangen.

U ontvangt de amnual van de docent tijdens de les.

 

11. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, vindt u hierover alle relevante informatie op de website. Tevens krijgt u tijdens de opleiding hierover informatie van uw Yogaschool Noord docenten. De examendata en –gelden worden door de de Yogaschool Noord vastgesteld.

Indien u te laat komt op de examendag en dit niet vooraf is goedgekeurd door de Yogaschool Noord docenten, dan wordt uw examen in beginsel ongeldig verklaard. Als het mogelijk is (dit bepaalt de Yogaschool Noord docenten), mag u nog wel examen doen op deze dag. Dit examen wordt dan beoordeeld volgens de normale procedure. Na het afleggen van het examen dient u per e-mail (info@yogaschoolnoord.nl) te motiveren wat de reden was van de vertraging.

 

12. Yogaschool Noord Klantenservice en studentenbegeleidingsteam

Yogaschool Noord doet er uiteraard alles aan om fouten in uw opleiding, studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan direct na de eerste opleidingsdag. Yogaschool Noord zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u een e-mail sturen naar info@yogaschoolnoord.nl of bellen met de Yogaschool Noord (020 - 2440 277). Ook voor de behandeling van vragen of opmerkingen van administratieve aard is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Yogaschool Noord zal proberen binnen 48 uur, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst, op uw vraag en/of opmerking te reageren. Vragen of opmerkingen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Yogaschool Noord beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van je opleiding: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. Wij vinden het zeer belangrijk dat je met je medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan de Yogaschool Noord besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van de Yogaschool Noord. Op de regel dat het bijwonen van een bijeenkomst van de modules verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt. Yogaschool Noord  kan op basis hiervan besluiten dat een student niet in staat is een examen te maken.

Inhoudelijke vragen naar aanleiding van een opleidingsdag, omtrent de leerstof, huiswerkopdrachten, stageopdrachten, examenstof en dergelijke, worden door uw Yogaschool Noord docenten beantwoord. Het e-mailadres van uw Yogaschool Noord docenten wordt op de eerste lesdag kenbaar gemaakt. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Yogaschool Noord.

 

13. Geschillen en Klachtenprocedure

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de  geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Yogaschool Noord beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht.

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je  uiting van ontevredenheid of klacht kan je  aan Yogaschool Noord kenbaar maken. Dit kan schriftelijk (info@yogaschoolnoord.nl). Wij gaan je klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling binnen 4 weken.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt uw hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij streven ernaar binnen 4 weken uitsluitsel te geven. 

Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details en stuur een mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van jouw bezwaarschrift kun je je richten tot mr. L.N. Huizenga ( https://www.huizenga-advocatuur.nl ).

Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van Yogaschool Noord te hebben doorlopen. Het oordel van de advocaat is voor Yogaschool Noord bindend. Eventuele consequenties worden door Yogaschool Noord snel afgehandeld. 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.  

 

14. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover Yogaschool Noord toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Yogaschool Noord beperkt tot vergoeding van de directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Yogaschool Noord gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Yogaschool Noord door de verzekeraar van Yogaschool Noord onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Yogaschool Noord geldt het voorgaande niet. Er wordt door Yogaschool Noord, behoudens opzet en/of grove schuld, geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname aan een opleiding (zie ook artikel 9).

De aansprakelijkheid van Yogaschool Noord strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Yogaschool Noord verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Yogaschool Noord of die door Yogaschool Noord zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

 

15. Persoonsgegevens

Yogaschool Noord maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Yogaschool Noord verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Yogaschool Noord laten weten.

 

16. Schorsing

De directie van Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt (onder meer) voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persoon.

 

17. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Yogaschool Noord worden gewijzigd. Yogaschool Noord zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum op haar website publiceren.