ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASCHOOL NOORD  | 21 JANUARI 2024

 

1. Begrippen

1.1  Yogaschool Noord BV is gevestigd te Amsterdam aan de Nachtegaalstraat 157 (1021 EZ) en de Plotterstraat 24 (1033 RX) en geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK nummer 90682858.

 

1.2  Algemene Voorwaarden: deze zijn gepubliceerd op de website van Yogaschool Noord, www.yogaschoolnoord.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden hier te bekijken.

 

1.3  Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogaschool Noord georganiseerde Workshops, Retreats, Trainingen en Opleidingen. 

 

1.4 Deelnemer/Student/Klant: degene van 18 jaar of ouder die een door of bij Yogaschool Noord georganiseerde les, Workshop, Training of Retreat volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren met toestemming van de bovengenoemde ouder/wettelijk vertegenwoordiger. 

 

1.5  Tien (10) (zwangerschap) Rittenkaart: een 10-lessenkaart, zoals bedoeld in artikel 3.5.

 

1.6 Vijf (5) (zwangerschap) Rittenkaart: een 5-ritten-lessenkaart zoals bedoeld in artikel 3.5.

 

1.7 Twintig (20) (zwangerschap) Rittenkaart: een 20-ritten-lessenkaart zoals bedoeld in artikel 3.5.

 

1.8 Proefkaart: een twee weken geldende ritten/tijdkaart die alleen nieuwe klanten (niet eerder bekend in ons systeem) kunnen aanschaffen en waarmee ze twee weken onbeperkt lessen kunnen volgen.

 

1.9  Abonnement/Lidmaatschap: een door Yogaschool Noord uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen en andere lessen bij Yogaschool Noord, zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: 'Abonnement'). Zie alle abonnementen in artikel 3.3

 

1.10  Losse (online) (zwangerschap) Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen (online) (zwangerschap) yogales bij Yogaschool Noord, anders dan op basis van een Rittenkaart of Lidmaatschap.

 

1.11  Privé Les: een privé yogales bij Yogaschool Noord, waarvoor de Student van tevoren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.5.

 

1.12  Retreat: een door Yogaschool Noord georganiseerd yoga retreat.

 

1.13  Retreat Deelnemer: degene die een door Yogaschool Noord georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen.

 

1.14  Website: de website van Yogaschool Noord: www.yogaschoolnoord.nl.

 

1.15  Workshop: een bij Yogaschool Noord te geven of gegeven (yoga) workshop. 

 

1.16 Training/Opleiding: een bij of door Yogaschool Noord te geven of gegeven opleiding, training,  of verdiepingsmodule.

 

1.17 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan Yogaschool Noord.

 

1.18 Voucher/Cadeaubon: een overdraagbaar document dat recht geeft op een specifieke dienst of product.

 

2. Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Yogaschool Noord zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de: Abonnementen, Losse (online) Lessen, Rittenkaarten, Proefkaarten, Workshops, Trainingen, Retreats en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van Yogaschool Noord aan of bij Yogaschool Noord. Door deelname aan een Losse (online) Les, Workshop, Training of Retreat verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van Yogaschool Noord verplichten zich om hun Studenten/Deelnemers aan de activiteiten die Yogaschool Noord voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 9.

 

2.2  Yogaschool Noord kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Yogaschool Noord zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Yogaschool Noord zijn betrokken.

 

3. Abonnement, Rittenkaart, Proefkaart en Losse (online) Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement, een 5/10/20 (zwangerschap) Rittenkaart of een eenmalige Proefkaart. Ook zijn Losse (online) (zwangerschap) Lessen beschikbaar. Soms heeft Yogaschool Noord acties met een beperkte geldigheidsduur.

 

Let op: een Lidmaatschap, Strippenkaart, proefkaart en/of een inschrijving voor een les is niet overdraagbaar.

 

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yogaschool Noord af te nemen. Yogaschool Noord B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yogaschool Noord worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yogaschool Noord niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. Yogaschool Noord heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

 

3.3 Yogaschool Noord geeft de volgende Lidmaatschappen uit, ter keuze van de Student:

 

3.3.1 JAARABONNEMENT ONBEPERKT

Het Jaarabonnement Onbeperkt geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid (zie artikel 5), gedurende de looptijd van het Abonnement. Betaling via automatische incasso.

 

Geldigheid

De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste twaalf maanden wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd tot opzegging. 

 

Ingangsdatum

De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. De looptijd van het membership start op de 1e van elke maand. Wanneer je halverwege de maand een abonnement afsluit betaal je eenmalig een deelbedrag voor deze gedeeltelijke periode. De minimale looptijd is twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden gerekend vanaf de 1e van de maand. 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is na de eerste twaalf (12) maanden één hele kalendermaand. Het abonnement loopt minimaal twaalf (12) maanden en kan pas daarna opgezegd worden. Opzeggen dient, met 1 maand notice, gedaan te worden door opzegging in je Eversports account. Wanneer dit niet lukt dan dient schriftelijk opgezegd te worden per e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Het abonnement kan niet worden omgezet. 

 

Pauzeren

De Student kan één (1) keer per kalenderjaar verzoeken om het Jaarabonnement Onbeperkt voor een vakantieperiode van minimaal twee (2) en maximaal acht (8) aaneengesloten weken (2 maanden) te pauzeren. Het verzoek dient per e-mail te worden verzonden naar: info@yogaschoolnoord.nl. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven.

 

3.3.2 MAANDABONNEMENT ONBEPERKT 

Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid (zie artikel 5), gedurende de looptijd van het Abonnement. Betaling via automatische incasso.

 

Geldigheid

De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal één (1) achtereenvolgende kalendermaand. Na de eerste maand, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd tot opzegging. 

 

Ingangsdatum

De ingangsdatum van een Onbeperkt Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. De looptijd van het membership start op de 1e van elke maand. Wanneer je halverwege de maand een abonnement afsluit betaal je eenmalig een deelbedrag voor deze gedeeltelijke periode. Het abonnement loopt na 1 maand stilzwijgend door voor onbeperkte tijd tot opzegging. 

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Opzeggen dient, met 1 maand notice, gedaan te worden door opzegging in je Eversports account. Wanneer dit niet lukt dan dient schriftelijk opgezegd te worden per e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Het abonnement kan op verzoek geüpgrade worden naar een Onbeperkt Jaarabonnement. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl. 

 

Pauzeren

De Student kan één (1) keer per kalenderjaar verzoeken om het Maandabonnement Onbeperkt voor een vakantieperiode van minimaal twee (2) en maximaal vier (4) aaneengesloten weken (1 maand) te pauzeren. Het verzoek dient per e-mail te worden verzonden naar: info@yogaschoolnoord.nl. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven.

 

3.3.3 VIJF (5) KEER PER MAAND LIDMAATSCHAP

Het 5 keer per maand lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen per maand, op basis van beschikbaarheid (zie artikel 5), gedurende de looptijd van het Abonnement. Betaling via automatische incasso.

 

Geldigheid

De looptijd van het 5 keer per maand lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd tot opzegging.

 

Ingangsdatum

De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. De looptijd van het membership start op de 1e van elke maand. Wanneer je halverwege de maand een abonnement afsluit betaal je eenmalig een deelbedrag voor deze gedeeltelijke periode. Het abonnement loopt na 3 maanden stilzwijgend door voor onbeperkte tijd tot opzegging. De minimale looptijd is drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. 

 

Opzegtermijn

Na een duur van drie (3) maanden is het 5x per maand abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen dient, met 1 maand notice, gedaan te worden door opzegging in je Eversports account. Wanneer dit niet lukt dan dient schriftelijk opgezegd te worden per e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Het abonnement kan op verzoek geüpgrade worden naar een Onbeperkt Jaarabonnement of een Onbeperkt Maandabonnement. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl. 

 

Pauzeren

De Student kan één (1) keer per kalenderjaar verzoeken om het 5x per maand abonnement voor een vakantieperiode van minimaal twee (2) en maximaal vier (4) aaneengesloten weken (1 maand) te pauzeren. Het verzoek dient per e-mail te worden verzonden naar: info@yogaschoolnoord.nl. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Let op: Ritten kunnen niet doorgeschoven worden naar de maand erop.

 

3.3.4 Een (1) KEER PER WEEK LIDMAATSCHAP (HEDEN NIET MEER VERKRIJGBAAR)

Het 1 keer per week lidmaatschap geeft recht op een vier (4) yogalessen binnen 1 maand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap op basis van beschikbaarheid (zie artikel 5). Betaling via automatische incasso.

 

Geldigheid

De looptijd van het 1 keer per week lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd tot opzegging

.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten en hernieuwt zich na 1 maand. Minimale looptijd is drie maanden.

 

Opzegtermijn

Na een duur van 3 maanden is het 1x per week abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen dient, met 1 maand notice, gedaan te worden door opzegging in je Eversports account. Wanneer dit niet lukt dan dient schriftelijk opgezegd te worden per e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Het abonnement kan in overleg worden omgezet naar een onbeperkt abonnement.

 

Pauzeren

De Student kan één (1) keer per kalenderjaar verzoeken om het 1x per week abonnement voor een vakantieperiode van minimaal twee (2) en maximaal vier (4) aaneengesloten weken (1 maand) te pauzeren. Het verzoek dient per e-mail te worden verzonden naar: info@yogaschoolnoord.nl. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste twee (2) weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Let op: Ritten kunnen niet doorgeschoven worden naar de maand erop.

 

3.3.5 MAANDABONNEMENT ONBEPERKT ONLINE LESSEN

Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal online lessen, gedurende de looptijd van het Abonnement. Met dit abonnement kunnen geen live lessen in de studio gevolgd worden. Betaling via automatische incasso.

 

Geldigheid

De looptijd van een Maandabonnement Onbeperkt Online Lessen is minimaal één (1) achtereenvolgende kalendermaand en loopt stilzwijgend door voor onbeperkte tijd tot opzegging. 

 

Ingangsdatum

De ingangsdatum van een Maandabonnement Onbeperkt Online Lessen is vanaf het moment van afsluiten. De looptijd van het membership start op de 1e van elke maand. Wanneer je halverwege de maand een abonnement afsluit betaal je eenmalig een deelbedrag voor deze gedeeltelijke periode. Het abonnement loopt na 1 maand stilzwijgend door voor onbeperkte tijd tot opzegging. De minimale looptijd is een (1) achtereenvolgende kalendermaand. 

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Opzeggen dient, met 1 maand notice, gedaan te worden door opzegging in je Eversports account. Wanneer dit niet lukt dan dient schriftelijk opgezegd te worden per e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Het abonnement kan op verzoek geüpgrade worden naar een ander abonnement voor live lessen in de studio. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl. 

 

Pauzeren

Het Maandabonnement Onbeperkt Online Lessen kan niet on hold worden gezet. 

 

3.4 Een Student kan alleen gebruikmaken van een Lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 

3.5 Yogaschool Noord geeft de volgende Tijd/Rittenkaarten uit, ter keuze van de Student:

 

PROEFKAART

De Proefkaart is éénmalig aan te schaffen en alleen geldig voor nieuwe studenten die nog niet eerder lessen hebben gevolgd (niet eerder bekend in ons systeem) bij Yogaschool Noord. 

 

Geldigheid

De Proefkaart is geldig vanaf de datum dat de eerste les wordt gevolgd.

De Proefkaart heeft een geldigheid van twee (2) weken en stopt automatisch na twee (2) weken. 

 

TIEN (10) RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op tien (10) lessen. De lessen dienen binnen vier (4) maanden gebruikt te worden. Een Rittenkaart kan niet gepauzeerd of verlengd worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart.

 

VIJF (5) RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op vijf (5) lessen. De lessen dienen binnen twee (2) maanden gebruikt te worden. Een Rittenkaart kan niet gepauzeerd of verlengd worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 5 Rittenkaart.

 

TWINTIG (20) RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op twintig (20) lessen. De lessen dienen binnen zes (6) maanden gebruikt te worden. Een Rittenkaart kan niet gepauzeerd of verlengd worden. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 20 Rittenkaart.

 

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yogaschool Noord, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

 

PRIVÉ LES

Een Privé les is een 1 op 1 les met de docent naar keuze die de Student kan boeken voor 60, 75 of 90 minuten. Annuleren kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Voor annuleringen binnen 24 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een annulering kun je direct aan de therapeut doorgeven.

 

YOGA THERAPIE

Een Yoga Therapie les is een 1 op 1 les die de Student kan boeken voor 60, 75 of 90 minuten. Annuleren kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Voor annuleringen binnen 24 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht. Een annulering kan je direct aan de therapeut doorgeven.

 

ZWANGERSCHAPSYOGA

Dit zijn lessen speciaal voor zwangeren. Voor deze lessen dient een aparte rittenkaart aangeschaft te worden.

 

TIEN (10) RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 10 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is vier (4) maanden geldig. Met deze kaart kunnen ook alle andere reguliere lessen gevolgd worden die in het rooster vermeld staan. Een 10 Rittenkaart Zwangerschapsyoga kan op verzoek en uitsluitend wegens de bevalling voor maximaal twee (2) achtereenvolgende kalendermaanden worden verlengd, alleen na akkoord van Yogaschool Noord, en aangevraagd door de student wanneer deze nog in het bezit is van een geldige kaart (per e-mail), dus vooraf en vóór de vervaldatum. 

 

VIJF (5) RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 5 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is twee (2) maanden geldig. Met deze kaart kunnen ook alle andere reguliere lessen gevolgd worden die in het rooster vermeld staan. Een 5 Rittenkaart Zwangerschapsyoga kan op verzoek en uitsluitend wegens de bevalling voor maximaal twee (2) achtereenvolgende kalendermaanden worden verlengd, alleen na akkoord van Yogaschool Noord, en aangevraagd door de student wanneer deze nog in het bezit is van een geldige kaart (per e-mail), dus vooraf en vóór de vervaldatum. 

 

TWINTIG (20) RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 20 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is zes (6) maanden geldig. Met deze kaart kunnen ook alle andere reguliere lessen gevolgd worden die in het rooster vermeld staan. Een 20 Rittenkaart Zwangerschapsyoga kan op verzoek en uitsluitend wegens de bevalling voor maximaal twee (2) achtereenvolgende kalendermaanden worden verlengd, alleen na akkoord van Yogaschool Noord, en aangevraagd door de student wanneer deze nog in het bezit is van een geldige kaart (per e-mail), dus vooraf en vóór de vervaldatum. 

  

LOSSE LES ZWANGERSCHAPSYOGA

Dit is een eenmalige door een Student te betalen losse zwangerschapsyogales te volgen bij Yogaschool Noord.

 

ONBEPERKT JAARKAART

De Onbeperkt Jaarkaart geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid (zie artikel 5), gedurende twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden. De looptijd van de Onbeperkt Jaarkaart is twaalf (12) maanden en stopt automatisch na twaalf (12) maanden. 

 

De Onbeperkt Jaarkaart kan niet gepauzeerd worden. 

De ingangsdatum van De Onbeperkt Jaarkaart is vanaf het moment van afsluiten.

 

3.6 Het aangekochte Abonnement, de rittenkaart, Training, Workshop of Losse (online) (zwangerschap) Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Student moet zich daarom altijd bij Yogaschool Noord kunnen legitimeren. De Student is er op eerste verzoek van Yogaschool Noord tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat Yogaschool Noord kan verifiëren of het aangekochte Abonnement, de rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Student. Indien je aan een ander een Abonnement, rittenkaart, Losse les, workshop of training cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de Student c.q. koop een cadeaubon aan.

 

4. Betaling en Prijswijziging

4.1  Een Abonnement, Tienrittenkaart, Proefkaart, Workshop, Training of Losse (online) (zwangerschap) Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso, bankoverschrijving of via PIN. 

 

4.2 Het eerste (deel)bedrag van de automatische incasso wordt afgeschreven op het moment van afsluiten van het abonnement. De vervolgbetalingen geschieden op de 1e van de maand. Bij abonnementen afgesloten voor 15 november 2021, wordt geïncasseerd rond de dag van het afsluiten van het abonnement. Bij betaling van factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Yogaschool Noord toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. 

 

4.3 Indien de verschuldigde termijn betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

 

4.4 Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Student op te schorten tot de betaling is voldaan. 

 

4.5 Yogaschool Noord biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten of een andere aankoop doen de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, door het sturen van e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Yogaschool Noord zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een (1) Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

 

4.6 Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Yogaschool Noord gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

 

4.7 Als de Student, Deelnemer of Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Yogaschool Noord gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 

4.8 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Yogaschool Noord. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Yogaschool Noord, en/of door vermelding op de Website, en/of per email.

 

4.9  Voorafgaand aan elke yogales dient de Student zich te melden bij de receptie van Yogaschool Noord. Nadat de medewerker van Yogaschool Noord de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales heeft gecontroleerd, krijgt de Student toegang tot de les. 

 

5. Reserveren (online) Lessen

5.1 Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

Lessen kunnen online via de website geboekt worden, dus niet telefonisch of per e-mail.

De reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke 'no show' wordt bij een 5 x per maand Abonnement, rittenkaart of losse (online) Les als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.

Je dient je altijd vooraf aan te melden bij de host of docent voor een les. 

Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op ‘cancel’ te klikken bij de betreffende les.

Annuleer je de les binnen 2 uur dan wordt de les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van 5 x per maand Abonnement, rittenkaart of losse (online) Les tegoed.

Annuleren van de les kan uitsluitend via de website of app van Eversports en niet via telefoon of e-mail. Annulering van een les per e-mail (of telefoon) is niet geldig en wordt niet verwerkt. 

 

5.2 Overmacht online lessen

Yogaschool Noord is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

6. Huisregels

6.1 Alle Studenten dienen de huisregels van Yogaschool Noord in acht te nemen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze, waardoor andere bezoekers, bedrijven en omwonenden van Yogaschool Noord er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yogaschool Noord.
 • Kom (ruim) op tijd! Ben je te laat dan kan de host/docent jou de toegang tot de yogazaal ontzeggen.
 • Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Studenten wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie-olie of andere geuren te dragen. 
 • Draag schone yogakleding tijdens de yogalessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio/zaal betreedt. 
 • Yogaschool Noord stelt yogamatten, dekens en bolsters ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. Deze dienen na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
 • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
 • Bij ongepast gedrag, zoals pesten, discriminatie of het creëren van een onveilig gevoel behoudt Yogaschool Noord zich het recht voor Studenten de toegang tot Yogaschool Noord te ontzeggen.
 • De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogaschool Noord niet getolereerd.
 • Bij zware verkoudheidsklachten adviseren wij Studenten om de les online via Zoom te volgen en niet naar de studio te komen. 
 • Zet bij online lessen bij de start van de les jouw videobeeld aan, zodat de docent contact met je kan maken. Naderhand mag deze weer uit.

Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 6 niet naleven de toegang tot Yogaschool Noord te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

 

7. Lesrooster

7.1  Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

 

7.2  Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt in deze situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats. Een eventuele aangeschafte losse yogales wordt als tegoed op het account gezet en kan op een later moment naar wens ingezet worden. Let op: er vindt geen restitutie plaats van betaalde gelden. 

 

7.3  Yogaschool Noord is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

 

8. Opschorting Abonnement 

8.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes achtereenvolgende kalendermaanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yogaschool Noord en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogaschoolnoord.nl. 

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het volgen van yogalessen, Workshops, Trainingen of Retreats en het achterlaten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Student. 

 

9.2 Yogaschool Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Yogaschool Noord, het volgen van (online) (zwangerschap) Les(sen) en/of deelname aan Workshops, Trainingen of Retreats bij of verzorgd door, Yogaschool Noord. 

 

9.3  Yogaschool Noord werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor Lessen, Workshops, Trainingen en Retreats van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les of Workshop. Door bezoek aan Yogaschool Noord, deelname aan een Les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door Yogaschool Noord, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogaschool Noord biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Training, Workshop of Retreat.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

9.4 Een bezoek aan Yogaschool Noord, onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retreats zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Training of Retreat voor jou geschikt is op dit moment. 

 

9.5 Partners verplichten zich de risico's genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Yogaschool Noord afdoende te verzekeren en Yogaschool Noord te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 9.2.

 

10. Persoonsgegevens

10.1  Yogaschool Noord verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd;
 • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen;
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen;
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Om, in geval van deelname aan een les, workshop, evenement of training, te bepalen of deelname aan deze ‘dienst’ geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken;
 • Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (zie cookies). 

Yogaschool Noord gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

10.2  Yogaschool Noord gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogaschool Noord en eventuele wijzigingen, in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yogaschool Noord, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaschoolnoord.nl. De Student is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Yogaschool Noord gebruik kan worden gemaakt.

 

10.3  Yogaschool Noord geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

10.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yogaschool Noord worden verwerkt, voor welke doeleinden Yogaschool Noord dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Al het door Yogaschool Noord versterkte materiaal is en blijft eigendom van Yogaschool Noord. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.

 

11.2. De Deelnemer/ Student dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Yogaschool Noord.

 

11.3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Yogaschool Noord.

 

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1  Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt Lidmaatschap, een 5 keer per maand lidmaatschap, een 1 keer per week abo, een Intro Kaart, een Rittenkaart,  dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), Workshops, Trainingen of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogaschool Noord zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

 

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN RETREATS EN TRAININGEN, OPLEIDINGEN VAN Yogaschool Noord

13. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden en begrippen

13.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden bij Workshops, Retreats en Trainingen/Opleidingen in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop, Retreat of Training en Opleiding verklaart de betreffende Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

 

13. 2 In de Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hieronder aangegeven betekenis.

Deelnemer: degene die een Workshop, Retreat of Training/Opleiding volgt of wenst te volgen.

Deposit: 50% van de prijs voor een Workshop, Retreat of Training/Opleiding, welke als aanbetaling voor deelname geldt.

Prijs: de totale prijs van een Workshop, Retreat of Training/Opleiding, inclusief de Deposit

 

14. Workshops

Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogaschool Noord, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail. 

 

Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Yogaschool Noord het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

 

Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer of wordt de inschrijving in overleg met de Deelnemer doorgeschoven naar een volgende workshop.

 

Annulering Workshops

We doen niet aan doorschuiven of restituties van workshops. Wel kan de Deelnemer zijn/haar kaartje aan iemand anders doorgeven in de omgeving. Deelnemer dient dan de voornaam, achternaam en het emailadres van de persoon die het kaartje overneemt van tevoren schriftelijk door te geven aan info@yogaschoolnoord.nl.

 

15. Retreats

15.1  Een Deelnemer kan deelnemen aan een Retreat nadat deze zich vooraf bij Yogaschool Noord daarvoor heeft ingeschreven. Inschrijving kan direct via de website of per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl. Een inschrijving via de website of per e-mail wordt gezien als een geldende inschrijving, ook al is de betaling voor de retreat nog niet bij Yogaschool Noord binnen. Voor de inschrijving gelden dan ook de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Een plaats in de Retreat is echter pas gegarandeerd nadat Yogaschool Noord betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

 

15.2  Voor sommige Retreats geldt een zogeheten ‘Early bird’-tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

15.3 Voor deelname aan een Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, pin, of bankoverschrijving. 

 

15.4 Bij deelname aan een Retreat dient het bedrag uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de geplande Retreat te worden voldaan.

 

Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

15.5  Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl.

 

15.6 Tot 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 100 euro administratiekosten worden berekend. 

 

15.7  Binnen 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

 

15.8 Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

 

15.9 Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

 

15.10 Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens overmacht. In dat geval wordt het door de Deelnemer reeds betaalde inschrijfgeld per ommegaande terugbetaald.

 

16. Trainingen/Opleidingen

16.1 Bij inschrijving voor een Training/Opleiding, bijvoorbeeld: de Creative Vinyasa Yoga Teacher Training, de Yin Yoga Teacher Training, de Yoga Nidra Teacher Training, de Zwangerschapsyoga Teacher Training, De Breath Coach Training, de Yoga Therapie Training of de Hands-on adjustment Verdiepingstraining (allen verder: training) is de student in aanvulling op al het andere in de Algemene Voorwaarden, gebonden aan algemene voorwaarden voor onze trainingen, welke zijn na te lezen op onze website

16.2. Betaling van de cursusgelden dient te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op de website aangeeft. Op de website staat ook ten alle tijden het door de Student nog zelf aan te schaffen cursusmateriaal vermeld.

 

17. Klachten procedure

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de  geboden dienstverlening en dat niet alles naar wens is verlopen. Yogaschool Noord beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht.

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je uiting van ontevredenheid of klacht kan je  aan Yogaschool Noord kenbaar maken. Dit kan schriftelijk (info@yogaschoolnoord.nl). Wij nemen je klacht aan en dragen zorg voor een correcte afhandeling binnen vier (4) weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt je hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij streven ernaar binnen vier (4) weken uitsluitsel te geven. 

 

Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details en stuur een mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van jouw bezwaarschrift kun je je richten tot mr. L.N. Huizenga van YorkAdvocaten. Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van Yogaschool Noord te hebben doorlopen. Het oordeel van de advocaat is voor Yogaschool Noord bindend. Eventuele consequenties worden door Yogaschool Noord snel afgehandeld. 

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.